O nás

Naša nezisková organizácia, Lepšia cesta, n.o. – centrum sociálno-psychologickej pomoci, je zariadenie poskytujúce psychologickú, sociálnu a terapeutickú pomoc pre ľudí ohrozených drogovou závislosťou. Môžu nás vyhľadať nielen samotní užívatelia drog alebo alkoholu, ale aj ich rodinní prislušníci.

Činnosť vykonávame na základe udelenia akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa zákona 305 /2005 Z.z. podľa § 11 ods.1 písm. c), d) a e), § 12 ods. 1 b), c) , d) a § 13 ods. 1 , § 45 ods.1 a § 47 ods. 3 písm. a) 1,2,3,4,8,10,11, 12 bodu ; písm. b) 2 bodu, písm. c) 1 bodu a ods. 4 písm. a) na obdobie 3 roky od dňa 29.1. 2011.