Projekt BSK 2017

Submitted by admin on Fri, 11/17/2017 - 20:47

Predstavujeme vám projekt “Poskytovanie sociálno-psychologických služieb pre závislých klientov a ich rodinných príslušníkov v rozsahu kompetencií udelenej akreditácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky”

Nezisková organizácia Lepšia cesta, n. o. realizuje v roku 2017 projekt “Poskytovanie sociálno-psychologických služieb pre závislých klientov a ich rodinných príslušníkov, v rozsahu kompetencií udelenej akreditácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky”. Bratislavký samosprávny kraj poskytol na jeho realizáciu finančný príspevok vo výške 12 450 Eur.

Účelom projektu je predchádzanie rizikovému životnému štýlu a pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťaživej životnej situácii v dôsledku užívania psychoaktívnych látok či alkoholu. Cieľovou skupinou sú užívatelia experimentátori, problémoví užívatelia, či závislí jedinci, prípadne exuseri – abstinujúci. Služby sú zamerané na jednotlivcov, páry, rodiny, skupiny alebo komunity.

Cieľom projektu je udržať klienta v sieti pomoci a podpory, motivovať ho k zmene životného štýlu smerom k trvalej abstinencii, pomáhať príbuzným porozumieť závislosti, poskytnúť priestor pre prežívanie a zdieľanie rôznych emócií, ktoré život so závislým členom rodiny sprevádzajú, napomôcť obnoveniu komunikácie prostredníctvom psychoterapeutických intervencií, poskytovať klientom podporu v stave krízy, podchádzať rozvoju sociálnej patológie u detí a dospelých.


Pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany, ktoré sú podporované z rozpočtových prostriedkov BSK v rámci tohto projektu, budú využívané rôzne metódy, postupy a techniky sociálnej práce prispôsobené potrebám klienta.


Lepšia cesta, n. o. pri realizácii projektu úzko spolupracuje so školami, pedagogicko-psychologickými poradňami, dorastovými a psychiatrickými ambulanciami. Aktivity sa realizujú v Pezinku a v Senci.