Projekt MPSVaR 2017

Submitted by admin on Sat, 11/18/2017 - 12:06

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Nezisková organizácia Lepšia cesta, n. o. dostala na základe žiadosti na rok 2017 z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa § 3 ods. 1 písm. b), c), d) zákona č. 544/2010 Z. z. v platnom znení vo výške 5 000 Eur. Aj vďaka tejto finančnej podpore z MPSVaR SR realizujeme naše aktivity v roku 2017.

Projekt je zameraný na riešenie problémov klientov vzniknutých v dôsledku závislosti od psychoaktívnych látok ako i nelátkovej závislosti. Naša organizácia poskytuje odbornú a komplexnú pomoc klientovi, ako i rodinným príslušníkom, ktorí návykovým problémom trpia, od prvého kontaktu až po ukončenie starostlivosti v doliečovacom programe.

V rámci projektu poskytujeme pomoc drogovo a alkoholovo závislým osobám v terapeutických skupinách pod vedením psychiatrov a psychológov. Pondelky v čase od 18:00 do 20:00 pracujeme s drogovo závislými, utorky v čase od 17:30 do 19.00 hod so závislými od alkoholu. V spolupráci s Klinikou drogových závislostí Psychiatrickej nemocnice Philipa Pinela v Pezinku poskytujeme každý týždeň v stredu od 17:00 do 18:30 kontaktnú skupinu. Klienti na dobrovoľnom princípe prichádzajú do kontaktnej skupiny našej organizácie, kde sú motivovaní na pokračovanie v doliečovaní a je im poskytovaná pomoc pri výbere optimálneho spôsobu zapojenia sa do normálneho života. Aktivity sa realizujú v Pezinku.

Pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany sú naše aktivity podporované aj z rozpočtových prostriedkov BSK.