Projekt MZSR 2017 - akonehulit.sk

Submitted by admin on Fri, 11/17/2017 - 20:33

Pilotný projekt „Ako nehulit – testovanie interaktívnej web stránky“

Nezisková organizácia Lepšia cesta, n. o. realizuje pilotný projekt „Ako nehuliť – testovanie interaktívnej web stránky“. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017. Projektové aktivity sa začali v septembri 2017 a budú ukončené 31. decembra 2017. Výška nenávratného finančného príspevku je 10 000,00 €.

Účelom projektu je nadviazať na predchádzajúce projekty podporené MZ SR a umožniť užívateľom marihuany prístup k internetovej intervencii pri problémoch s jej užívaním.

Stránka poskytuje stručné informácie o marihuane, odporúčania, testovanie závažnosti jej užívania a na základe výsledku testu odporúča ďalší postup.

Pre ľudí s problematickým užívaním odporúča absolvovať terapeutický program. Registrácia do tohoto programu je anonymná a záujemca má možnosť voľby ho absolvovať buď s terapeutom alebo bez terapeuta. Súčasťou sú rôzne úlohy.

Tvorcovia sú veľmi otvorení spätným väzbám pri procese zdokonaľovania užívateľského prostredia prostredníctvom dotazníka, odoslaním krátkej spätnej väzby alebo mailom.

Online intervencie majú potenciál zvýšiť dostupnosť liečby, vedú k redukcii užívania marihuany, motivácii k zmene, zotrvaní v liečbe, zvyšujú vedomosti o drogách. Predstavujú dobrú príležitosť pre tých, ktorí nie sú pripravení riešiť svoje problémy nástupom na odvykaciu liečbu do centier liečby závislostí, a ktorí sú zvyknutí používať internet a telekomunikačné prostriedky.

Ďalšie informácie informácie www.infodrogy.sk, www.akonehulit.sk.


Podanie spätnej väzby na náš projekt môžete urobiť vyplnením tohto dotazníka.

Informačný plagát o stránke www.akonehulit.sk je na stiahnutie tu.