Projekt MZSR 2016 - akonehulit.sk

Pilotný projekt „Ako nehuliť“ – on-line internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany

Nezisková a organizácia Lepšia cesta, n. o. realizuje pilotný projekt „Ako nehuliť“ – on-line internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Projektové aktivity sa začali v novembri 2016 a budú ukončené 31. marca 2017. Výška nenávratného finančného príspevku je 15 439,00 €.

Účelom projektu je nadviazať na pilotný projekt „Identifikácia a terapia problémov spojených s užívaním marihuany prostredníctvom internetu“, ktorý bol „Realizovaný s finančnou podporou MZ SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015“. V rámci neho bola vypracovaná metodika on-line poradenstva a terapie pre užívateľov marihuany, ktorá je základom pre vytvorenie interaktívnej web stánky v rámci tohto projektu. V EÚ iba na Slovensku, Luxembursku a Portugalsku nie sú internetové intervencie dostupné.  Realizáciou projektu sa rozšíria metódy prevencie a liečby pre užívateľov marihuany. On-line intervencie majú potenciál zvýšiť dostupnosť liečby, vedú k redukcii užívania marihuany, motivácii k zmene, zotrvaní v liečbe, zvyšujú vedomosti o drogách. Predstavujú dobrú príležitosť pre tých, ktorí nie sú pripravení riešiť svoje problémy nástupom na odvykaciu liečbu do centier liečby závislostí, a ktorí sú zvyknutí používať internet a telekomunikačné prostriedky. V rámci projektu bude vytvorená a otestovaná interaktívna web stránka, ktorá bude pripravená na testovanie verejnosťou.


Ďalšie informácie informácie  www.health.gov.sk.